Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

Projekt realizowany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa

Wartość projektu: 12,2 mln zł

 • Koszty kwalifikowane: 11,5 mln zł
 • Środki Gmin: 1,7 mln zł

Dofinansowanie: 9,7 mln zł, w tym:

 • z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021: 8, 28 mln zł
 • ze środków budżetu państwa: 1, 46 mln zł

Zakres rzeczowy:

 • nowe tereny zielone w przestrzeniach miejskich w 8 lokalizacjach w tym:
  • w mieście Dębica – urządzenie skweru miejskiego Ogród Sztuki, ogródka Jordanowskiego,
   3 parków kieszonkowych: „Ogrodowa”, „Batorego”, „Matejki”,
  • w mieście Jaśle – rewitalizacja Placu Inwalidów Wojennych z pasażem, zagospodarowanie terenów przy Winnicy Miejskiej wraz z małą architekturą przy ul. Na Kotlinę, urządzenie łąki kwietnej przy
   ul. Szkolnej.
 • 2 zielone przystanki w mieście Jaśle
 • rewitalizacja 2 otwartych zbiorników wodnych w miejscowości Szebnie, w Gminie Jasło,
 • ogród deszczowy w miejscowości Zręcin, w Gminie Chorkówka,
 • łąka kwietna w miejscowości Czeluśnica w Gminie Tarnowiec,
 • 1023 sztuk naziemnych zbiorników na wodę opadową dla gospodarstw domowych w 14 gminach: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Żyraków),
 • 22 sztuki naziemnych zbiorników na wodę opadową dla budynków użyteczności publicznej w 4 gminach: Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Szerzyny,
 • 20 sztuk ekologicznych ławek solarnych w 4 gminach: Jodłowa, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn,
 • 125 sztuk lamp hybrydowych w 5 gminach: Jedlicze, Pilzno, Sękowa, Tarnowiec, Żyraków z towarzyszącym zazielenieniem.

Działania edukacyjno – informacyjne stanowią integralną część realizowanego projektu. Zaplanowano m.in. 2 konferencje z udziałem ekspertów norweskich i polskich, warsztaty w miejscach realizacji inwestycji, szkolenia on-line i stacjonarne, konkursy fotograficzne i plastyczne, poradnik dotyczący dobrych wzorów w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w procesach adaptacji i mitygacji, wydarzenie edukacyjne „Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny”, akcję edukacyjną „Doradcy domowi”.

Celem projektu jest:
zwiększenie zdolności lokalnej społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu na obszarze 17 gmin należących do ZGDW poprzez realizację inwestycji w zakresie zielononiebieskiej infrastruktury oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-świadomościowej.

Beneficjentem jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Partnerami są:

 • Norwegian Association for Green Infrastructure
 • 17 gmin Związku: Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r. – 30.04.2024 r.

translate this page
Skip to content