Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” „Przebudowa Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem”

 W dniu 18.09.2023r. podpisano umowę z Wykonawcą Grupa GRAND sp. z o.o. 33-322 Korzenna 91. Zadanie polega na przekształceniu placu Inwalidów oraz pasażu łączącego ten plac z Placem Żwirki i Wigury w koherentną i responsywną przestrzeń publiczną. Zakres projektu dotyczy zagospodarowania terenu w zakresie wymiany nawierzchni, małej architektury, przebudowy istniejących przyłączy oraz budowę nowych. Teren inwestycji położony jest w Jaśle przy ul. Sokola i obejmuje pasaż usytuowany pomiędzy Placem Żwirki i Wigury a ul. Sokoła oraz skwer zielony, który wchodzi w skład Placu Inwalidów Wojennych. Projektuje się rewitalizację przestrzeni Placu Inwalidów Wojennych oraz pasażu poprzez wymianę nawierzchni, wprowadzenie na odcinku ul. Sokoła nawierzchni podobnej jak na placu i przekształcenie tego odcinka w ciąg pieszo-jezdny. Ponadto projekt zakłada:
  • Wymianę elementów małej architektury jak: kiosku na obiekt wielofunkcyjny, lamp, koszy na śmieci, siedzisk z donicami.
  • Rewitalizację instalacji rzeźbiarskiej „Kotwicy” i ustawienie jej w projektowanej niecce fontanny.
  • Uzupełnienie całości nawierzchni różnego rodzaju elementami plastycznymi malej architektury.
  • W południowej części placu wprowadza się ujednolicone ogrodzenie placu w postaci muru.
Termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy; W dniu 25.09.2023 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Po uzgodnieniu planu tymczasowej zmiany organizacji ruchu plac budowy zostanie ogrodzony rozpoczną się prace budowlane.
translate this page
Skip to content